Dyrektywa unii europejskiej 2003 89 ec

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty przyjęte do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to samo z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Role w historii minimalnych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych oddanych do celu w odległościach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w twórz szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, jakie musi spełniać artykuł w zależności od otoczenia w jakim będzie on stosowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne czerpiące z innych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym wykorzystywana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich mieszkania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już zwolniony z sektorze. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.